•  
  •  
 Dhyna Slokam

Angikam Bhuvanam Yasya 
Vachikam Sarva Vangmayam 
Aaharyam Chandra Taradi
Tam Numah (or Vande) Saattvikam Shivam

Guroor Brahma
Guroor Vishnu
Guroor devo
Maheshwaraha
Guroor Sakshath
parabrahma
Thasmaishree
Guruve Namahah